Disclaimer en Privacy

Privacy Statement

Arxxis B.V. streeft ernaar om de privacy van de bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. Om duidelijk te maken hoe wij met persoonsgegevens van bezoekers omgaan, hebben wij een Privacy Statement opgesteld. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle pagina’s die zijn ondergebracht op de website onder de domeinnamen www.arxxis.nl & www.assetcenter.eu. Dit Statement geldt niet voor websites van andere organisaties en/of bedrijven, waarvan links op onze website kunnen voorkomen. Arxxis B.V. is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waar wij naar verwijzen

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier, e-mail. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld.

Via de website gegenereerde persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. Arxxis B.V. verschaft andere organisaties ook op generlei wijze toegang tot deze gegevens. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze projecten en producten. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij Arxxis B.V., info@arxxis.nl of dit via het contactformulier laten weten.

De website van de Arxxis B.V. wordt gehost vanuit een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die bij ons bekend zijn. De server verzamelt naast gegevens over datum en tijdstip van uw bezoek aan onze website ook het internetadres van de server die u doorverbond met onze website. Wij gebruiken deze gegevens ter verbetering van de website, voor het evalueren van verkeersstatistieken en tevens om na te gaan welke onderdelen van de website relatief vaak worden bezocht. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die dergelijke informatie nodig hebben voor het uitvoeren van onze dienstverlening aan u.

Wij maken op onze site soms gebruik van cookies om bezoekers in staat te stellen bepaalde opties aan te passen, maar gebruiken geen cookies om uw surfgedrag te volgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat van onze site naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens wordt opgeslagen op uw vaste schijf, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website, waarvan u direct naar onze website bent gelinkt. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website om dit te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Disclaimer

Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan Arxxis B.V., tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Arxxis B.V. is het niet toegestaan om teksten, informatie, software, videobeelden, foto’s en/of ander beeld- en/of geluidsmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt Arxxis B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf-/typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Arxxis B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacy Statement

Arxxis B.V. strives to guarantee the privacy of visitors to its website as much as possible. To clarify how we handle personal data of visitors, we have drawn up a Privacy Statement. This Privacy Statement applies to all pages on the website under the domain names www.arxxis.nl & www.assetcenter.eu. This Statement does not apply to websites of other organizations and/or companies, links to which may appear on our website. Arxxis B.V. is furthermore not responsible for the content of third-party websites to which we refer

We do not collect personal data on our website, unless it is provided to us voluntarily, for example via a form or e-mail. All information you provide will be treated by us in a secure and confidential manner.

Personal data generated via the website is not sold or rented by us to third parties. Arxxis B.V. does not provide other organizations with access to this data in any way. We may use personal data to inform you about our projects and products. If you do not wish to receive this information, you can report this in writing to Arxxis B.V., info@arxxis.nl or let us know via the contact form.

The website of Arxxis B.V. is hosted from a secure server that is only accessible to persons known to us. In addition to data about the date and time of your visit to our website, the server also collects the internet address of the server that connected you to our website. We use this data to improve the website, to evaluate traffic statistics and also to determine which parts of the website are visited relatively often. Personal data is only accessible to employees who need such information to provide our services to you.

We sometimes use cookies on our site to enable visitors to adjust certain options, but do not use cookies to track your surfing behavior. A cookie is a small text file that is sent from our site to your browser and then stored on your hard drive, such as the domain name and host computer from which you are accessing the Internet, the Internet Protocol (IP) address of the computer you are using, the date and time on which you visit our website and the internet address of the website from which you are directly linked to our website. We use this data to measure traffic on our website in order to improve it. This data is deleted after some time.

Disclaimer

All rights regarding the content and composition of this website are reserved by Arxxis B.V., unless expressly stated otherwise.

Without the express prior written permission of Arxxis B.V. it is not permitted to reproduce, store in an automated database or make public texts, information, software, video images, photos and/or other image and/or sound material, in any form or in any way, whether electronically, mechanically, by photocopying, recording or any other means.

Although this website has been prepared with the utmost care, Arxxis B.V. accepts no liability whatsoever for any typographical errors, inaccuracies and/or omissions. Arxxis B.V. Nor does it accept liability for possible direct or indirect damage that could be caused by technical malfunctions or by use of the information offered on the website. No rights or claims can be derived in any way from the content of this website.