Disclaimer E-Mail

De informatie in e-mailberichten is strikt persoonlijk en/of vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Berichten, en/of bijgaande documenten, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en dienen derhalve als zodanig te worden behandeld. Indien u om welke reden dan ook niet de bedoelde ontvanger bent van een bericht, of twijfelt aan de juistheid ervan, verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de afzender. Tevens wordt u in voornoemd geval dringend verzocht het betreffende bericht, plus eventuele bijlagen en print-outs, onmiddellijk te vernietigen. Het is verboden de informatie te distribueren, te verveelvoudigen of aan derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van Arxxis B.V. Ten overvloede wijzen wij u erop dat er gevaren kleven aan het gebruik van e-mail. Arxxis B.V. stelt zich evenwel niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van e-mail. Overeenkomsten met Arxxis B.V. zijn pas rechtsgeldig indien er een schriftelijk document is ondertekend door daartoe bevoegde bestuurders van Arxxis B.V.

 

The information in e-mail messages is strictly personal and/or confidential and intended solely for the addressee(s). Messages and/or accompanying documents may contain confidential information and should therefore be treated as such. If for any reason you are not the intended recipient of a message, or have any doubts about its accuracy, please report this to the sender. In the aforementioned case, you are also urgently requested to immediately destroy the message in question, plus any attachments and printouts. It is prohibited to distribute, reproduce or provide the information to third parties without the express permission of Arxxis B.V.. We would like to point out that there are dangers associated with the use of e-mail. However, Arxxis B.V. is not liable for damage resulting from the use of e-mail. Agreements with Arxxis B.V. are only legally valid if a written document has been signed by authorized directors of Arxxis B.V.